vana versioon: cce.championchip.ee

Isikuandmete kasutamine

ISIKUANDMETE KASUTAMINE

 

1.      Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi Tingimused) sätestavad andmesubjekti isikuandmete töötlemise korra, sealhulgas isikuandmed, milliseid ChampionChip Eesti OÜ (edaspidi CCE OÜ) töötleb, isikuandmete töötlemise alused, põhimõtted ja eesmärgid, CCE andmesubjekti õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel ning turvameetmed isikuandmete kaitseks.

2.      Isikuandmete vastutav töötleja on ChampionChip Eesti OÜ, registrikood 1069970, aadress Kuuseheki tee 46, Metsanurme, Saku vald, Harju maakond, 75506, e-post: info@championchip.ee.

3.      Andmesubjekt on füüsiline isik, sealhulgas juriidilise isiku füüsilisest isikust esindaja, kelle isikuandmeid CCE OÜ töötleb (edaspidi Andmesubjekt).

4.      CCE OÜ on määranud isikuandmete kaitse küsimuste eest vastutava kontaktisiku:Olavi Valner, e-post: info@championchip.ee.

5.      CCE OÜ võib volitada Andmesubjekti isikuandmeid töötlema teisi isikuid või asutusi (edaspidi Volitatud töötleja) tingimusel, et sellise Volitatud töötlejaga on CCE OÜ sõlminud lepingu, mille kohaselt on Volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama õigusaktidest tulenevate Volitatud töötlejale laienevate kohustuste täitmine.  Volitatud töötlejate nimed ja kontaktandmed teeb CCE OÜ Andmesubjektile kättesaadavaks Andmesubjekti taotluse alusel.


Isikuandmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

 

1.      CCE OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

1.      Andmesubjektiga sõlmitud lepingu täitmiseks;

2.      Andmesubjektile kaupade pakkumiseks ja teenuste osutamiseks;

3.      CCE OÜ sisese müügistatistika koostamiseks;

4.      turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;

5.      otseturustuse korraldamiseks;

6.      muudeks CCE OÜ poolt Andmesubjektiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas CCE OÜ poolt pakutavate kaupade ja teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.

2.      Isikuandmete töötlemise alused on:

1.      Andmesubjekti nõusolek;

2.      seadused ja muud õigusaktid.

3.      CCE OÜ säilitab Andmesubjekti isikuandmeid Andmesubjekti ja CCE OÜ vahelisest lepingust tulenevate kohustuste täitmiseni või lepingulise suhte lõppemiseni või kuni CCE OÜ-le seadusest tuleneva andmete säilitamise kohustuse lõppemiseni.


Isikuandmed, mida töödeldakse

1.      CCE OÜ töötleb muuhulgas järgimisi Andmesubjekti isikuandmeid:

1.      Andmesubjekti andmed (nimi, sünniaeg);

2.      Andmesubjekti kontaktandmed (nimi, e-post, telefoninumber);

3.      Andmesubjekti sugu, rahvus;

4.      Andmesubjketi klubiline ja ettevõtlik kuuluvus;

5.      Andmesubjekti eelistused võistluste ja distantside osas;

6.      muud Andmesubjekti ja CCE OÜ vahel lepingueelsete läbirääkimiste ja/või sõlmitud lepingu täitmise käigus saadud Andmesubjekti andmed.

2.      Andmesubjekt annab nõusoleku nii selliste Andmesubjekti isikuandmete töötlemise kohta, mille CCE OÜ on saanud Andmesubjektilt endalt, kui ka Andmesubjekti selliste isikuandmete kohta, mille CCE OÜ on saanud kolmandatelt isikutelt.

3.      Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult informeerima CCE OÜ-d kõigist isikuandmete muudatustest võrreldes Andmesubjekti ja CCE OÜ vahel sõlmitud lepingutes või CCE OÜ-le esitatud dokumentides Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmetega.


Isikuandmete salvestamine ja säilitamine

1.      CCE OÜ salvestab ja säilitab kõik Andmesubjekti poolt esitatud isikuandmed tingimustel, mis vastavad käesolevates Tingimustes ja asjakohastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele ja nõuetele.

2.      CCE OÜ-l on õigus salvestada ka kõik sidevahendi (nt telefon, e-post) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mida Andmesubjekt on teinud, ning vajadusel kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks ja/või taasesitamiseks ning muude käesolevates Tingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks.


Andmete edastamine kolmandatele isikutele

1.      CCE OÜ võib edastada Andmesubjekti isikuandmeid järgmistele kolmandatele isikutele:

1.      CCE OÜ koostöö- ja äripartnerid (sealhulgas konkreetse võistluse korraldaja);

2.      CCE OÜ tegevusega seotud advokaadid ning muud nõustajad;

3.      muud isikud, kellele CCE OÜ võib või on kohustatud Andmesubjekti isikuandmeid avaldama CCE OÜ-le seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

2.      CCE OÜ ei edasta Andmesubjekti puudutavaid isikuandmeid ühelegi nõusolekus nimetamata kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui selline õigus või kohustus tuleneb CCE OÜ-le seadusest.

3.      CCE OÜ nõuab isikutelt, kellele Tingimuste alusel isikuandmeid edastatakse või avalikustatakse, CCE OÜ poolt määratud turva- ja konfidentsiaalsusreeglite täitmist.


Andmesubjekti õigused

1.      Andmesubjektil on õigus igal ajal saada teavet töödeldavate isikuandmete ja nende kasutamise kohta või nõuda nende muutmist.

2.      Andmesubjekti vastavasisulisel taotlusel kohustub CCE OÜ Andmesubjektile teatavaks tegema Andmesubjekti isikuandmed ning nende töötlemist puudutava teabe, sealhulgas töötlemise eesmärgid; isikuandmete koosseisu ja allikad; kolmandad isikud või nende kategooriad, kellele isikuandmete edastamine on lubatud; kolmandad isikud, kellele tema isikuandmeid on edastatud; isikuandmete töötleja või tema esindaja nime ning isikuandmete töötleja aadressi ja muud kontaktandmed. CCE OÜ kohustub andma Andmesubjektile teavet ja väljastama nõutavad isikuandmed või põhjendama andmete väljastamisest või teabe andmisest keeldumist vastavasisulise taotluse saamisest alates viie (5) tööpäeva jooksul.

3.      Andmesubjektil on õigus igal ajal õigus nõuda teda puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist, sealhulgas mittetäielike isikuandmete parandamist.

4.      Andmesubjektil on õigus saada teda puudutavaid isikuandmeid, mida ta on CCE OÜ-le esitanud, struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul ning õigus edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, ilma et CCE OÜ seda takistaks.

5.      Andmesubjektil on õigus igal ajal keelata teda käsitlevate andmete töötlemine tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks ja andmete üleandmine kolmandatele isikutele, kes soovivad neid kasutada tarbijaharjumuste uurimiseks või otseturustuseks.

6.      Andmesubjektil on õigus igal ajal oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust, samuti ei mõjuta nõusoleku tagasivõtmine Andmesubjekti isikuandmete töötlemist osas, milles isikuandmete töötlemine toimub seaduse alusel.

7.      Andmesubjektil on õigus nõuda tema isikuandmete töötlemise piiramist või lõpetamist, isikuandmete avalikustamise või neile juurdepääsu võimaldamise lõpetamist või kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui isikuandmete töötlemine ei ole õigusaktide kohaselt lubatud.

8.      Andmesubjektil on õigus nõuda CCE OÜ-lt  isikuandmete töötlemise piiramist muu hulgas juhul, kui:

1.      Andmesubjekt vaidlustab isikuandmete õigsuse, ajaks, mis võimaldab CCE OÜ-l isikuandmete õigsust kontrollida;

2.      isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid Andmesubjekt ei taotle isikuandmete kustutamist, vaid kasutamise piiramist;

3.      CCE OÜ ei vaja isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel, kuid need on Andmesubjektile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

9.      Andmesubjektil on õigus nõuda, et CCE OÜ kustutaks põhjendamatu viivituseta teda puudutavad isikuandmed ja CCE OÜ on kohustatud kustutama isikuandmed põhjendamatu viivituseta muu hulgas juhul, kui:

1.      isikuandmeid ei ole enam vaja sellel eesmärgil, millega seoses need on kogutud või muul viisil töödeldud;

2.      Andmesubjekt võtab töötlemiseks antud nõusoleku tagasi ning puudub muu õiguslik alus isikuandmete töötlemiseks;

3.      isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;

4.      isikuandmed tuleb kustutada selleks, et täita CCE OÜ suhtes kohaldatava liidu või liikmesriigi õigusega ette nähtud juriidilist kohustust.

10.  CCE OÜ kohustub Andmesubjekti isikuandmete parandamise, kustutamise või isikuandmete  töötlemise piiramise korral viivitamata teavitama sellest kolmandaid isikuid, kellelt isikuandmed saadi või kellele isikuandmeid edastati, kui see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi.

11.  Andmesubjekt kohustub esitama kõik isikuandmeid puudutavad taotlused ja nõuded elektrooniliselt digitaalallkirjastatuna e-postiaadressil info@championchip.ee või omakäeliselt allkirjastatuna aadressil Kuuseheki tee 46, Metsanurme, Saku vald, Harju maakond, 75506.

 

CCE OÜ kohustused

1.      CCE OÜ on kohustatud isikuandmeid töötlema, sealhulgas isikuandmeid koguma, edastama ja säilitama, käesolevates Tingimustes ja muudes isikuandmete töötlemisega seonduvates CCE OÜ eeskirjades ning isikuandmete kaitse seaduses ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määruses (EL) nr 2016/679 ja teistes asjakohastes õigusaktides sätestatud korras, eesmärkidel ja tingimustel.

 

Isikuandmete kaitse meetmed

1.      CCE OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine, sealhulgas isikuandmete kogumine, edastamine, ja säilitamine, toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

2.      Juhul, kui leiab aset Andmesubjekti isikuandmetega seotud rikkumine, mis kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Andmesubjekti õigustele ja vabadustele, kohustub CCE OÜ Andmesubjekti põhjendamatu viivituseta teavitama isikuandmetega seotud rikkumisest, sealhulgas kirjeldama rikkumise laadi, rikkumise võimalikke tagajärgi ning meetmeid, mis on võetud kasutusele rikkumise kõrvaldamiseks, samuti teavitama Andmesubjektile asjakohast teavet omava isiku kontaktandmed.

Andmesubjekti õiguste kaitse
Kui Andmesubjekt leiab, et CCE OÜ on tema isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega CCE OÜ poole.
Andmesubjektil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (aadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, telefon: 627 4135, e-post: info@aki.ee) või pädeva kohtu poole.
Andmesubjektil on õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega ChampionChip Eesti OÜ, registrikood 1069970, aadress Kuuseheki tee 46, Metsanurme, Saku vald, Harju maakond, 75506, e-post: info@championchip.ee.


Lõppsätted
CCE OÜ-l on õigus käesolevaid Tingimusi ühepoolselt muuta arvestades asjaomastest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.